فیلم ۵ روش برای تشخیص دروغگوها!!!

چگونه بفهمیم به ما دروغ میگویند؟

 

۲۰ دقیقه عالی و معرفی روش‌هایی برای کشف دروغگوها

زبان بدن دروغگوها

فروشنده های دروغگو چگونه رفتار میکنند؟

زبان چشم!آیا حرکت مردمک‌ها الگوی خاصی دارد؟

سیاستمداران و رسانه‌ها  چگونه به ما دروغ گفتن؟!

اثر هاله ای چیست؟

اصل پروپاگاندا چیست؟

مدرس : مهندس بهامین دادرس محقق و مربی مهارت های ذهنی و NLP

 اگر شما هم از دروغگوها ضرر مالی و عاطفی  دیده‌اید این فیلم مناسب شماست

فهرست